Förpackningens framtida roll i försörjningskedjan

Som universitetslektor vid avdelningen för förpackningslogistik vid Lund Universitet och som programansvarig för utbildningen Logistics Service Management vid Campus Helsingborg fylls Mats Johnssons dagar av både forskning och undervisning. Gemensamt för hans arbete är att miljöperspektivet och förpackningens roll i försörjningskedjan ständigt är i fokus.

Just miljöperspektivet och informationsperspektivet lyfter Mats som aktuella frågor när det gäller forskning om förpackningar.
– Informationsperspektivet innebär att vi skulle kunna optimera så många andra saker genom distribuerat beslutsfattande. Miljöperspektivet också med anledning av problemet med plastförpackningar i haven. Återvinning och återtagande måste förbättras och göras effektivare men det handlar inte bara om tekniska lösningar.

När det gäller intresset från politiker och industrin har Mats märkt ett ökat intresse för att utveckla mer miljövänliga förpackningslösningar. Han tror att det dels beror på att miljöområdet är mycket högre på agendan, att det efterfrågas vid upphandlingar och dels för att det finns pengar att spara med rätt miljötänk. Han ser även en även möjlighet att jobba miljömässigt genom att koppla samman olika kompetensområden t ex ”appar” och smarta telefoner för mer miljömässiga och kostnadseffektiva försörjningskedjor.

Mats understryker att förpackningen har en mycket viktig betydelse i försörjningskedjan. Genom att tänka på förpackningen i samband med utformningen av produkten kan man få en mycket bättre volymsutnyttjning. Förpackningar för handel (retail packaging och retail logistics) tror han kommer att vara allt viktigare, speciellt med avseende på ”the last mile” där förpackningen kan effektivisera betydligt.
– Wellpapp är exempelvis ett förnyelsebart och återvinningsbart material med stor flexibilitet. Det innebär att försörjningskedjan för förpackningsmaterial kan vara enklare eftersom returhanteringen i de flesta fall inte behövs. Wellpapp tillåter grafisk information och man kan skapa innovativa och kreativa förpackningslösningar som kommer kunden till nytta.

Forskningen vid avd för Förpackningslogistik fokuserar mot ”the last mile” och hur förpackningen kan stödja den, hur sensorer kan avgöra matens kvalitet, returhantering i samband med e-handel, e-handelns påverkan på förpackningsutformningen, både ur ett designperspektiv och ett informationsperspektiv samt recycling och återvinning. I framtiden tror Mats att volymsutnyttjning, inbyggda informationsbärare för smartare information och bättre spårbarhet kommer att vara i fokus. Han tror även att det kommer att hända en del när det gäller fiber och nanoteknologi som gör att wellpappens egenskaper i framtiden blir ännu bättre.

Tillbaka till nyhetsbrevet